Şirketlerin Yol Haritası: Kurumsal Sosyal İnovasyon Nedir? Şirketler Nasıl Entegre Olabilir?

Kurumlar için kurumsal sosyal inovasyon neden önemli?

Şirketlerin Yol Haritası: Kurumsal Sosyal İnovasyon Nedir? Şirketler Nasıl Entegre Olabilir?

Kurumsal sosyal inovasyonu tanımlamadan önce, sosyal inovasyon kavramını hatırlamakda fayda var.  Bugüne kadar sosyal inovasyon kavramıyla ilgili pek çok tanım ortaya atılmıştır. En yaygın olarak kullanılan tanım Geoff Mulgan’a aittir: “Bir sosyal ihtiyacı giderme amacıyla yürütülen, çoğunlukla temel amaçları sosyal konulara odaklı kurumlar tarafından yürütülen yenilikçi faaliyetler ve hizmetler.”

Aslında sosyal inovasyon tanımlarının her biri, “yenilik” ve “toplumsal sorunlar” kavramlarını içerir. Bu nedenle kavramı çok daha sade bir şekilde ‘’toplumsal sorunlara yenilikçi çözümler sunan projeler’’ olarak tanımlayabiliriz. Peki bu tanımının başına neden ‘’sosyal’’ geliyor? Kurumsal sosyal inovasyon ne demek? Neden önemli?

Kurumsal sosyal inovasyon nedir?

Kurumsal sosyal inovasyon kısaca, sosyal inovasyonu kurumsal faaliyetlerine dâhil eden kurumların iş yapış biçimlerini tanımlar. Henüz yeni yeni şekillenen bir tanım olmasına rağmen, yine de birçok şirketin yıllardır kendi içinde uyguladığı bir iş modelidir. Özellikle son 20 yıl içerisinde, kurumların sosyal değer yaratmadaki rolleri ciddi oranda artmıştır. Ticari amaç elde etmek isteyen kurumlar, sosyal sorumluluk ile kâr kazanmayı buluşturan iş yapış şekillerine yönelmiştir.

Sosyal girişimcilik ve kurumsal sosyal inovasyon

Tanım olarak baktığımızda, sosyal girişimciliğin ve sosyal inovasyonun birbirine oldukça benzeyen kavramlar olduğunu görürüz. Ancak iki kavramı birbirinden ayıran temel nokta, elde edilmek istenen sonuçlardır. Sosyal girişimcilik, sosyal bir hedefi ilke edinmiş bir girişimin, girişimcilik ritüellerini uygulayarak sosyal değer yaratmasını esas alır. Kurumsal sosyal inovasyon ise toplumsal sorunlara yenilikçi çözümler getirirken yalnızca sosyal değeri değil, aynı zamanda şirketin ekonomik kalkınmasını da amaçlamaktadır. Kurumsal sosyal inovasyon uygulamaları yürüten şirketler hem sosyal etki yaratacak yatırımlarla toplum için değer yaratmaya odaklanmakta hem de finansal getirilerini artırarak kurumun sürdürülebilirliğini sağlamayı hedeflerler.

Kurumlar neden sosyal inovasyona entegre olmalı?

  • Marka değerini artırmak için.
  • İş gücü rekabetine uyum sağlamak için.
  • İş büyümesini sağlamak için.
  • Küreselleşmenin kurumlar için zorunlu kıldığı, şeffaflık ve hesap verilebilirlik misyonunu karşılamak için.
  • Özellikle genç bireylerin/müşterilerin gözünde kurumun imajını yükseltmek için.
  • Sosyal sorunlara sahip çıkarak, çözüm üreterek, kurumun çalışanlarının saygısını kazanmak, kuruma bağlılıklarını artırmak için.

Şirketlerin sosyal inovasyona entegre olmasının 4 yolu

Sosyal fayda yaratmak için yenilikçi olmak: ‘’Yenilik’’ kavramını önemseyen şirketler, bunu sosyal inovasyon faaliyetlerine yönlendirmelidirler.

Örgüt yapıları sosyal inovasyonu desteklemelidir: Kurumsal sosyal inovasyonu etkili bir şekilde uygulamak için, üst yönetimden insan kaynaklarına tüm kurumun örgüt yapısının sosyal inovasyonu destekleyecek şekilde ayarlanması gerekir.

Sosyal farkındalık sahibi olmak: Şirketin başta yakın çevresi olmak üzere sosyal sorunların farkında olması, bu konulara çözümler getirmeye çalışması gerekir.

Sosyal inovasyona istekli olmak: Şirketin toplumsal sorunların farkında olması sosyal inovasyon faaliyetleri için yeterli değildir. Sorunları çözmeye istekli olması, bu konuda stratejiler geliştirmesi, uzun vadeli hedeflerine sosyal sorunları yerleştirmesi gerekir.

Tüm bu çerçeveye şirketler açısından baktığımızda kurumsal sosyal inovasyonun, uzun soluklu ekonomik büyüme, toplumsal değişime ayak uydurmak için mutlaka entegre olunması gereken bir iş modeli olduğunu görürüz.