​Nitelikli Eğitim Nedir? Nasıl Olmalıdır?

Nitelikli Eğitim Nedir? Sürdürülebilir kalkınma açısından neden önemlidir?

​Nitelikli Eğitim Nedir? Nasıl Olmalıdır?

Daha iyi, adil ve eşit bir gelecek sadece ekolojik hedeflere ya da kapsayıcı bir ekonomik büyümeye ulaşmakla bitmiyor. Sürdürülebilir kalkınmayı başarmanın en etkili ve güçlü yollarından birinin herkes için ulaşılabilir ve nitelikli eğitimi sağlamaktan geçtiğini biliyoruz. 

Bu hedef doğrultusunda yapılan çalışmalarla, kalkınmakta olan bölgelerde toplam okullaşma oranı yüzde 95’e ulaştı, dünya genelinde okula gitmeyen çocuk oranı yarı yarıya azaldı. Ancak ağır yoksulluk, çatışmalar, doğal afetler ve son olarak da küresel pandemi gibi krizler eğitime erişim konusunda var olan eşitsizliklerin giderilmesini engelliyor. 

Peki nitelikli eğitim nedir ve neden bu kadar önemlidir? 

Üretkenlik, refah ve yenilikçilik eğitimle mümkün

Nitelikli eğitim her şeyden önce çok temel bir insan hakkıdır. Cinsiyet, ırk, etnik köken, sosyoekonomik durum veya coğrafi konumdan bağımsız olarak her öğrencinin sosyal, duygusal, zihinsel, fiziksel ve bilişsel gelişimine odaklanır. Çocuğu sadece testlere değil, hayata hazırlar. Birer birey olarak potansiyellerine ulaşmaları için tüm niteliklerini ve becerilerini geliştirmelerini sağlar. Bu açıdan da hem kişisel hem de toplumsal gelişimin merkezinde yer alır.

Eğitimin kalitesini şu gibi unsurlar belirler: Öğretmen ve öğretim yöntemleri, eğitim içeriği, öğrenme ortamı, okul yönetimi, finansman ve organizasyon.

Bireylerin eğitimle güçlenmesi; ekonomik olarak üretken olmak, sürdürülebilir geçim kaynakları geliştirmek, yenilikçi olmak, barışçıl ve demokratik toplumlara katkıda bulunmak, refahı artırmak için anahtardır.

2030 hedefleri arasında yer alıyor

İşte bu nedenle kapsayıcı ve eşitlikçi eğitimin güvence altına alınması, herkes için yaşam boyu öğrenimin desteklenmesi Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları arasında da yer alıyor. 2030’a kadar tamamlanması planlanan 17 amaçtan dördüncüsü olan nitelikli eğitim kısaca şu vizyonu sunuyor:

  • Okul öncesi eğitime erişimi dünyanın her yerindeki bireyler için güvence altına almak. 
  • Tüm kız ve erkek çocukların ücretsiz ilköğretim ve ortaöğretimi tamamlamasını garanti etmek. 
  • Nitelikli yükseköğretime erişim sağlamak. 
  • Uygun maliyetli mesleki eğitime eşit erişim sağlamak.
  • Nitelikli öğretmen varlığını artırmak. 
  • Erişilebilir ve etkili öğrenme ortamlarını oluşturmak. 
  • Toplumsal cinsiyet ve varlık eşitsizliklerini ortadan kaldırmak. 
  • Yetişkinlerin büyük bir bölümünü okuryazar yapmak. 
  • İnsan hakları, toplumsal cinsiyet eşitliği, çeşitlilik, barış ve şiddete başvurmama kültürünü geliştirmek.