ESG (ÇYS) Nedir? Neden Önemlidir?

ESG (ÇYS) Nedir? Neden Önemlidir?

Kuruluşlar için önemli olan tek kriterin şirketin kârındaki istikrarlı artış olduğu devir çoktan kapandı. Çünkü özellikle iklim krizinin hayali bir senaryodan daha fazlası olduğu kanıtlandığında, kurumların bakış açısı ve tüketicilerin talepleri de değişmeye başladı. Tüketicilerin artık şirketlerden çevresel ve sosyal konularda da sorumluluk sahibi olmalarını beklemesi, yatırımcıların da bu konuya önem vermesi ve dünya genelinde değişen sosyal ve çevresel koşullar sebebiyle devletlerin regülasyonlar yoluyla müdahale etmesi, kuruluşları ESG’yi işlerine dahil etmeleri için zorladı. Kısaca ESG olarak tanımlanan, İngilizce “environmental, social, governance” kelimelerinin kısaltması olan, Çevresel, Sosyal, Yönetişim temelli yatırımlar da işte böyle ortaya çıktı. Şimdi gelin ESG nedir, kriterleri nelerdir, neden önemlidir daha yakından bakalım.

ESG nedir?

ESG, bir şirketin çevresel, sosyal ve yönetişim uygulamalarının, bunların etkilerinin ve bu değerlendirmelere göre ilerlemesinin incelenmesini ifade eder. Yatırımcıların “sosyal sorumluluk sahibi” şirketleri ararken dikkate aldığı bir dizi kriteri içerir. Sermaye piyasaları, kuruluşları değerlendirmek ve gelecekteki finansal performansı belirlemek için ESG’yi kullanır. Etik, sürdürülebilir ve kurumsal yönetişim, finansal olmayan performans göstergeleri olarak kabul edilir ve bir şirketin karbon ayak izi gibi etkisini yönetmek için hesap verebilirliği ve sistemleri sağlar.

ESG kriterleri nelerdir?

Sürdürülebilir ve sorumlu yatırımlara odaklanmayı artırma çabasında önemli bir rol oynayan ESG kriterlerini tanımlayalım.

Çevresel: İklim krizinin olumsuz etkileriyle birlikte, yatırımcılar artık şirket operasyonlarının çevre üzerindeki etkilerini nasıl yönettiğine bakıyor. Çevresel kriterler, bir kuruluşun enerji kaynaklarının kullanımını, atık yönetimine ilişkin politikalarını, net sıfır emisyon, biyoçeşitlilik ve iklim krizine yönelik etki ve çabalarını içerir. Bu kriterlere ayrıca ormansızlaşma ve su kirliliği de dahildir. Yani bu kriter, bir kuruluşun doğal kaynakların korunmasını ne kadar dikkate aldığının göstergesidir.

Sosyal: Yönetim ve çalışan ilişkilerine odaklanan sosyal ilişkileri kapsayan bu kriter, aşağıdaki örnekler de dahil olmak üzere bir kuruluşun çalışanları da dahil olmak üzere bütün paydaşlarına nasıl davrandığını ele alır:

  • Kuruluşun faaliyet gösterdiği ve hizmet verdiği yerel topluluklar üzerindeki bağlantısı ve etkisi dahil olmak üzere paydaş ilişkileri
  • Tüketicilerin doğru bilgilendirilmesi
  • Veri koruma ve gizlilik politikaları
  • Küresel olarak yoksul ve yetersiz hizmet alan topluluklara yardım eden projeleri veya kurumları finanse etme çabaları
  • Çalışan çeşitliliği, eşitlik ve kapsayıcılık
  • Çalışan bağlılığı ve memnuniyeti
  • Sağlık ve güvenlik
  • İnsan hakları ve etik ilkeler
  • Çalışma standartları
  • Sürdürülebilir tedarik zinciri

Yönetişim: Bu kriter iyi yönetişim için gerekli karar verme faktörlerini, kurumsal şeffaflık, hesap verebilirlik, kapsayıcılık ve uyumluluk kültürlerini içeren konuları ve çabaları kapsar. Aynı zamanda hissedarlar, yatırımcılar ve müşteriler gibi paydaşlarla olan ilişkileri de içerir. Yönetişim, uyumu sürdürmek için dahili sistem kontrollerine ve uygulamalarına odaklanarak bir şirketin kendisini nasıl denetlediğini inceler. Bu kriterler dizisi kapsamında kuruluşlar; yönetim kurulu oluşumu, yönetim kurulu-hissedar ilişkileri, mali rapor şeffaflığı, tedarikçiler ve düzenleyicilerin politikaları gibi konuları değerlendirmelidir.

ESG neden önemlidir?

Tüketici davranışlarının değiştiğini ve daha sürdürülebilir olmaya odaklandığını artık hepimiz biliyoruz. Tüketiciler geri dönüşüme, israfı en aza indirmeye ve daha yeşil seçimler yapmaya çalışıyor. Bu davranış aynı zamanda finans ve yatırım tercihleriyle ilgili kararları da etkiliyor. Sonuç olarak, yatırımcılar kaynaklarını bu uygulamaları taahhüt eden şirketleri finanse etmek için kullanmak istiyor. ESG odaklı şirketlerin hisse senedi fiyatlarının nasıl daha istikrarlı hale geldiğini ve düşük ESG sıralamasına sahip olanlardan daha iyi performans gösterdiğini gördüklerinden, ESG yatırımları artık yatırımcılar için hayati hale geldi. Yatırımcılar çevresel sürdürülebilirlik ve sosyal sorumluluk değerleri kendileriyle uyumlu şirketlere sermaye sağlamaya çalıştıkça ESG de katlanarak büyüdü. Ayrıca iklim krizi, artan sera gazı emisyonları, ormansızlaşma, biyoçeşitlilik krizi gibi çevresel sorunlara çözümler sunmayı hedefleyen Avrupa Yeşil Mutabakatı, Paris İklim Anlaşması ve COP26 da ESG’nin gelişmesini sağladı. Bununla birlikte COVID-19 pandemisinin ve iklim krizinin etkileri, ESG’yi uzun vadeli bir girişim olarak büyük ölçüde ilerletti.

ESG sadece yatırımcılar için değil, aynı zamanda şirketler için de önemli. Çünkü işlerine ESG’yi dahil eden şirketler, kârlılıklarının nasıl olumlu yönde etkilendiğini, sürdürülebilir ve sosyal açıdan sorumlu girişimlere öncelik vererek itibarlarını iyileştirebileceklerini ve potansiyel olarak daha fazla yatırımcıyı çekebileceklerini görmeye başladı.

Kârlılık elbette çok önemli. Bunun yanı sıra şirketlerin adil olması, toplumsal fayda yaklaşımı, çevreye duyarlılığı ve sürdürebilirliği benimsemesi çalışanların, iş ortaklarının ve yatırımcıların giderek daha fazla önem verdiği konular arasında yer alıyor. Yani ESG’yi benimseyen şirketlerin uzun vadede kazançlı çıkacağını söylemek mümkün.

ESG nedir artık öğrendiğinize göre Zorlu Holding olarak sorumlu yatırım holdingi olma yolculuğumuzda bu alanda neler yaptığımızdan kısaca bahsedelim. Akıllı Hayat 2030 stratejimizle şirketlerimiz, paydaşlarımız, toplum ve gelecek için yatırım yaparken ESG alanında en yüksek değeri yaratmaya odaklanıyoruz. ESG temelli yenileyici iş modeli yaklaşımımızla geleceğe hazırlanıyor, tüm paydaşlarımız için ortak değer yaratarak toplumu ve ekosistemimizi dönüştürüyoruz. İnsan kaynağı, inovasyon ve çevresel sermaye gibi finansal olmayan varlıkların yönetiminde, çoklu sermayeye dayanan entegre düşünce ve yönetim yaklaşımını benimsiyoruz. ESG alanında bugünün sorunlarına bulduğumuz çözümlerin toplumsal refahı sağlaması, eşitlikçi, kapsayıcı ve adil olması gerektiğini biliyoruz. ESG konusunda aktif hissedar yaklaşımını benimsiyor, şirketlerimizi risk ve fırsatların etkin yönetimi için güçlendirmeyi hedefliyoruz. Şirketlerimize şeffaf performans paylaşımı yapmaları ve benimsediğimiz ana hedeflere ulaşmaları için rehberlik ediyoruz. Çünkü biliyoruz, #BirlikteysekBirGeleceğimizVar!